tekst

Het pensioenbedrog?

Het bestuur besluit dus over de manier waarop het geld wordt belegd en over de hoogte van de uitkeringen. Gelet op het maatschappelijk belang (een andere reden kan ik mij niet voorstellen) van pensioenfondsen heeft de overheid gemeend om regels te stellen aan de solvabiliteit van de pensioenfondsen. Hierdoor wordt de vrijheid van de pensioenfondsen met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van de pensioenen beperkt. Je kunt je afvragen of de overheid hier het recht toe heeft. Dat zou zo zijn indien, ingeval er sprake is van een tekort, de overheid gehouden is dit tekort aan te vullen. Voor zover ik weet is dat niet zo, en dus zou de overheid zich daar eigenlijk ook niet mee moeten bemoeien. Ook het feit dat pensioenbetalingen belastingvrij zijn is hier geen reden voor, pensioen is niets anders dan uitgesteld loon. De inkomstenbelasting wordt dan ook gewoon later betaald (hoewel het meetal wel minder is). 

Iets anders is de pensioenopbouw. Aangezien de overheid bepaalt waarover en hoeveel belasting er betaald dient te worden kan de overheid ook regels stellen ten aanzien van de hoogte van de pensioenopbouw (de premie is immers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting). 

Nog niet zo lang geleden gold een pensioen (inclusief AOW) ter hoogte van 70% van het laatst verdiende loon als de norm. Daarbij was het uitgangspunt dat er gedurende 40 jaar pensioen wordt opgebouwd. Een aantal jaren geleden is dit veranderd en werd de middelloon regeling (70% van het gemiddelde loon) de norm. Er waren twee redenen voor deze wijziging: een eindloonregeling is erg duur omdat de backservice (de premie die moet worden betaald om over de reeds verstreken jaren de pensioenopbouw te financieren) toeneemt naar mate de pensioenleeftijd dichterbij komt) en de fiscale aftrek (ook over de backservice) werd door deze maatregel lager. Deze maatregel was dus gunstig voor de werkgevers (en waar een eigen bijdrage werd betaald door de werknemers ook voor de werknemers) en voor de overheid. De lasten voor de werkgevers werden immers lager en de overheid ontving over een hoger bedrag inkomstenbelasting (en door de hogere bedrijfswinsten ook meer vennootschapsbelasting). 

Inmiddels is de pensioenleeftijd verhoogd en werken mensen dus langer door en daarmee zou het pensioen ook hoger worden. Indien de pensioenleeftijd vijf jaar wordt verhoogd dan zou het pensioen hierdoor met ongeveer 16% stijgen. Kennelijk vind de regering dit een ongewenst neveneffect van de verhoging van de pensioenleeftijd en heeft daarom besloten (met ingang van 1 januari 2014) het opbouwpercentage te verlagen. Per 1 januari 2015 is dit percentage verder verlaagd.  

Met de principiële  wijziging van een eindloonsysteem naar een middelloonsysteem is de fundamentele keuze op basis van “behoefte” aan inkomen na beëindiging van het arbeidszame leven losgelaten en wordt dit inkomen voortaan bepaald op basis van de financiële  ruimte van de overheid. Ik vind dat een slechte keuze omdat die niet objectief wordt vastgesteld. Ik pleit er dan ook voor om terug te keren naar een pensioen dat gebaseerd is op het laatst verdiende loon. Of dat ook 70% moet zijn dat betwijfel ik, een maximering lijkt mij zeker op zijn plaats.  

Overigens vind ik het niet verkeerd dat mensen voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor de hoogte van hun inkomen na hun pensionering. Dat kan op allerlei manieren, bovendien is men voor dat deel niet afhankelijk van anderen waar het gaat om de zekerheid van het inkomen.

 

Plaats reactie